PAVIMENT VORERES PALAU DE JUSTICIA BARCELONA

Paviment i vorada exterior amb Sorrenca Vinaixa de 8cm de gruix.
Guals vianants V120 amb Gris Quintana.